Vítejte!

Vítejte na našich nových stránkách...

top nabídky

aktuality

Vláda zahájila program dostupného bydlení

Krátce po vzniku regionálních center SFPI pro podporu investic do nájemního bydlení následují další vládní kroky na podporu bydlení. 27. kvìtna 2024 zahájila vláda program dostupného bydlení a pøedstavila konkrétní parametry podpory výstavby cenovì dostupného nájemního bydlení v ÈR.

Chcete vìtší byt? Vhodné øešení mùže nabídnout nevyužívaná pùda

V mnoha èinžovních domech jsou ještì nevyužité pùdy, které lze pøestavìt na byty. Nebo je spojit s bytem stávajícím. Postup pøi spojení se stávajícím bytem je trochu jiný, než postup pøi spojení dvou vedle sebe ležících bytù. Je to pøedevším proto, že se jedná o nebytový prostor, a také jde o jeho dosavadní vlastnictví.

Jakým zpùsobem øešit cohousingové bydlení

O cohousingu jsme již nìkolikrát psali. A i když bude zøejmì vždy pouze doplòkovým segmentem bydlení, je tøeba také vìdìt, jak jej právnì ošetøit. Jedná se totiž ve vìtšinì pøípadù o spoluvlastnictví urèitých movitých vìcí, a pøedevším nemovitosti. Cohousingové bydlení vzniklo v Dánsku již v roce 1972 a postupnì se tato myšlenka rozšíøila takøka do celého svìta. V Èeské republice existuje nìkolik takových projektù, ale nejsou nijak výrazné, a ani se v poslední dobì zvl᚝ nerozvíjejí. Výraznìjším projektem jsou Sdílené domy. Nicménì sdílené bydlení mùže být vhodnou alternativou pro nìkteré skupiny obyvatel.